วิทยาศาสตร์ ม.1

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ม 1 เรื่อง เซลล์ ,ส่วนประกอบของดอกไม้, กรด-เบส