ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูรุ่น 12 ห้อง 2

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้นเกี่ยวคำศัพท์อวัยวะในร่างกายและหลักการแต่งประโยค