prathom 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อุบล หน่อพันธุ์

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์)

เป็นการนำเสนอแนวข้อสอบที่จำเป็นต้องเรียนรู้ ที่สามารถนำไปใช้ในการสอบต่างๆได้