การวิจัยนิเทศศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ตอนเรียน E2

อมรรัตน์ เรืองสกุล

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาเรียนวิชา วิจัยนิเทศศาสตร์

ศึกษาแนวคิดและหลักการวิจัย ประเภท และลักษณะของการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ กระบวนการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติและโปรแกรม SPSS การเขียนโครงร่างงานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย