เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การวิจัยนิเทศศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ตอนเรียน E2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ดร. อมรรัตน์ เรืองสกุล

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สำหรับนักศึกษาเรียนวิชา วิจัยนิเทศศาสตร์

ศึกษาแนวคิดและหลักการวิจัย ประเภท และลักษณะของการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ กระบวนการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติและโปรแกรม SPSS การเขียนโครงร่างงานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย