เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักพิษวิทยา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

kamolwan phokaew

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ความหมายของสารพิษและความเป็นพิษ ประเภทของสารพิษ ผลกระทบจากสารพิษ การเปลี่ยนแปลงของสารพิษในสิ่งแวดล้อม การตรวจวิเคราะห์สารพิษ มาตรฐานและการควบคุมสารพิษ

The meaning of toxic and toxicity; types of toxic; effects of toxic; toxin changing in environment; toxin analysis; toxin standards and control

-align:justify;text-justify:inter-cluster'>2. จำนวนหน่วยกิต

3 หน่วยกิต 3(3-0-6)

3. หลักสูตรและกลุ่ม (กลุ่มความรู้/กลุ่มทักษะ/กลุ่มวิชา/วิชาเลือกเสรี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ