sec 2 Introduction Financial Market and IB

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ตลาดการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ