เทคนิคการนำเสนอ

ขนิษฐา ปาลโมกข์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนเกี่ยวกับการพูด การนำเสนอ