homeชั้นปีที่ 1
personperson_add
ชั้นปีที่ 1

ผู้สอน
person
นาย ชัดชัย แก้วตา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นปีที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1916

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นปีที่ 1 สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)