ชั้นปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นปีที่ 1 สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี