คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ผู้สอน

จารุวรรณ กาฬภักดี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19161

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำอธิบายชั้นเรียน

อธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ บทบาท ประโยชน์ และองค์ประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ทั้ง 5ส่วน ได้แก่ หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำสำลอง และหน่วยส่งออก บทบาทของคอมพิวเตอร์ในการอำนวยความสะดวกต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการเป็นเครื่องมือในการสร้างงาน ติดต่อสื่อสาร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.