เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ บทบาท ประโยชน์ และองค์ประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ทั้ง 5ส่วน ได้แก่ หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำสำลอง และหน่วยส่งออก บทบาทของคอมพิวเตอร์ในการอำนวยความสะดวกต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการเป็นเครื่องมือในการสร้างงาน ติดต่อสื่อสาร