คอมพิวเตอร์เบื้องต้น


ผู้สอน
จารุวรรณ กาฬภักดี
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

รหัสวิชา
19161

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำอธิบายวิชา

อธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ บทบาท ประโยชน์ และองค์ประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ทั้ง 5ส่วน ได้แก่ หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำสำลอง และหน่วยส่งออก บทบาทของคอมพิวเตอร์ในการอำนวยความสะดวกต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการเป็นเครื่องมือในการสร้างงาน ติดต่อสื่อสาร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books