เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

โรซาณี ดามู

โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ จังหวัดกระบี่

คําอธิบายรายวิชา

ชื่อรายวิชา ชีววิทยา 4 รหัสวิชา ว 30244 ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาที่6 ภาคเรียนที่ 1 60 ชั่วโมง จํานวน 1.5 หนวยกิต ศึกษา วิเคราะห เกี่ยวกับการศึกษาทางพันธุศาสตรของเมนเดล ความนาจะเปนและกฎการ แยก กฎแหงการรวมกลุมอยางอิสระ การผสมเพื่อทดสอบ ลักษณะทางพันธุกรรมที่นอกเหนือกฎของเมน เดลการถายทอดยีนและโครโมโซม การคนพบสารพันธุกรรม องคประกอบทางเคมีของ DNA โครงสรางของ DNAสมบัติของสารพันธุกรรม มิวเทชัน พันธุวิศวกรรม การโคลนยีน การวิเคราะห DNA และการศึกษาจีโนม การประยุกตใชเทคโนโลยีของ DNA ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุมมองทางสังคมและ จริยธรรมหลักฐานที่บงบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร ประชากรปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีน กําเนิดของสปชีส การศึกษาความหลากหลาย ทางชีวภาพกําเนิดของชีวิต อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต และความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูล และการอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการ ตัดสินใจ เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม ผลการเรียนรู1-8, 1-9, 1-10,1-8