ชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ผู้สอน

โรซาณี ดามู

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19175

สถานศึกษา
โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ จังหวัดกระบี่

คำอธิบายชั้นเรียน

คําอธิบายรายวิชา

ชื่อรายวิชา ชีววิทยา 4 รหัสวิชา ว 30244 ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาที่6 ภาคเรียนที่ 1 60 ชั่วโมง จํานวน 1.5 หนวยกิต ศึกษา วิเคราะห เกี่ยวกับการศึกษาทางพันธุศาสตรของเมนเดล ความนาจะเปนและกฎการ แยก กฎแหงการรวมกลุมอยางอิสระ การผสมเพื่อทดสอบ ลักษณะทางพันธุกรรมที่นอกเหนือกฎของเมน เดลการถายทอดยีนและโครโมโซม การคนพบสารพันธุกรรม องคประกอบทางเคมีของ DNA โครงสรางของ DNAสมบัติของสารพันธุกรรม มิวเทชัน พันธุวิศวกรรม การโคลนยีน การวิเคราะห DNA และการศึกษาจีโนม การประยุกตใชเทคโนโลยีของ DNA ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุมมองทางสังคมและ จริยธรรมหลักฐานที่บงบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร ประชากรปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีน กําเนิดของสปชีส การศึกษาความหลากหลาย ทางชีวภาพกําเนิดของชีวิต อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต และความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูล และการอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการ ตัดสินใจ เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม ผลการเรียนรู1-8, 1-9, 1-10,1-8


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.