วรรณกาญจน์ อุ่นจิตรพันธุ์

วรรณกาญจน์ อุ่นจิตรพันธุ์

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาจีนพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 เรื่อง สัทอักษรจีน