58-2 4944803 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข (กศ.บป.) กลุ่ม 5532001A

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาปัญหาในขอบเขตอาชีพสาธารณสุขตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ภายใต้การควบคุมและแนะนำของอาจารย์