โปรแกรมการสร้างสื่อประสม

ครูสุดารัตน์ สังขะทิพย์

วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น

คำอธิบายชั้นเรียน

ื่อประสม (Multimedia) เป็นสื่อสมยัใหม่ ที่นา เอาตวัหนงัสือ ภาพ และเสียง ซ่ึงบนั ทึกไว้ ในรูปของขอ้ มูลดิจิตอลมาผสมผสานกนั รวมท้งัควบคุมการแสดงผลของสื่อเหล่าน้นั โดยการสั่งงาน ด้วยคอมพิวเตอร์ ทา ให้สื่อเหล่าน้นั มีลกั ษณะพิเศษข้ึน สามารถนา เสนอประกอบการทา งานหรือทาง ธุรกิจ