เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สื่อการศึกษาสำหรับการศึกษาตามเอกัตภาพ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

หลักการ รูปแบบ องค์ประกอบ และกระบวนการสอนรายบุคคล สื่อเพื่อการศึกษารายบุคคลเน้นกระบวนการออกแบบและผลิตสื่อการศึกษา

รายบุคคลอย่างเป็นระบบ