สื่อการศึกษาสำหรับการศึกษาตามเอกัตภาพ

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการ รูปแบบ องค์ประกอบ และกระบวนการสอนรายบุคคล สื่อเพื่อการศึกษารายบุคคลเน้นกระบวนการออกแบบและผลิตสื่อการศึกษา

รายบุคคลอย่างเป็นระบบ