เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรชายฝั่ง

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

สถิติพื้นฐานและวิธีการจัดการข้อมูล การทดสอบผลต่างของค่าเฉลี่ยและสัดส่วน

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม การแสดงอันดับแบบหลายมิติ การวิเคราะห์องค์ประกอบ การเชื่อมโยงการวิเคราะห์ประชาคมสิ่งมีชีวิตกับตัวแปรสิ่งแวดล้อม