2558-2 การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรชายฝั่ง

ณัฐทิตา โรจนประศาสน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตรัง

คำอธิบายชั้นเรียน

สถิติพื้นฐานและวิธีการจัดการข้อมูล การทดสอบผลต่างของค่าเฉลี่ยและสัดส่วน

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม การแสดงอันดับแบบหลายมิติ การวิเคราะห์องค์ประกอบ การเชื่อมโยงการวิเคราะห์ประชาคมสิ่งมีชีวิตกับตัวแปรสิ่งแวดล้อม