เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

PYTHON พื้นฐาน (ทดสอบการใช้งาน ClassStart)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เจษฎา ประวาลปัทม์กุล

โรงเรียนแสงทองวิทยา

installing Python, variables, using modules, if-statements, loops, data

structures (lists, tuple, dictionaries), functions. I'll be using the turtle module to

explain many concepts.