ห้องเรียนครูสันติขัย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สันติชัย เสมือนใจ

โรงเรียนตะโหมด

เพื่อการเรียนการสอนกับครูสันติชัย