ห้องเรียนครูสันติขัย

สันติชัย เสมือนใจ

โรงเรียนตะโหมด

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อการเรียนการสอนกับครูสันติชัย