434-314 MER

คำอธิบายชั้นเรียน

การนําระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์มาประยุกต์ใช้สําหรับการวิจัยในทางด้านเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนการนําวิธีทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพมาใช้ในการ

วิเคราะห์เพื่อค้นหาคําตอบในปรากฎการณ์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ต่างๆ

Adoption of social science research methodology applying to economic research as well as the quantitative and qualitative research method in analysis to find the solutions in economic phenomena