เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น รหัสวิชา ง 30202 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นภาลัย บัวระภา

โรงเรียนกุฉินารายณ์

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ง30202 คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาที่ปี 4 จำนวน 1.0 หน่วยกิต

เข้าใจเรื่องของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบสำหรับไมโครคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำ หน่วยแสดงผล อุปกรณ์รับข้อมูลและการแสดงผล แป้นพิมพ์ การใช้แป้นพิมพ์ การแสดงผลบนจอภาพ เครื่องพิมพ์ การเก็บข้อมูลบนแผ่นบันทึก การดูแลรักษาเครื่องและข้อมูล การเปิดปิดเครื่อง ระบบปฏิบัติการ การขอดูสาระบบแฟ้มข้อมูล การสำเนาแฟ้มข้อมูล การป้อนข้อมูล คำสั่งของระบบปฏิบัติการ การดูแลแฟ้มข้อมูล การอ่านข้อมูลจากแผ่นบันทึก การจัดรูปแบบแผ่นบันทึก

ปฏิบัติการใช้คำสั่งของระบบปฏิบัติการ การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ มีทักษะในการใช้ระบบปฏิบัติการและการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม มีความมุ่งมั่นในการทำงานและมีจิตสาธารณะ

รหัสตัวชี้วัด

ง 3.1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/8 ม.4-6/11

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงองค์ประกอบสำหรับไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเบื้องต้นได้

2. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ระบบปฏิบัติการ

3. ผู้เรียนมีทักษะในการดูแลรักษาข้อมูล คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

4. ผู้เรียนสามารถความรู้ประยุกต์ใช้กับงานในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม มีความมุ่งมั่นในการทำงานและมีจิตสาธารณะ

การวัดผลประเมินผล

คะแนนหน่วยการเรียน 60 คะแนน

คะแนนกลางภาค 20 คะแนน

คะแนนปลายภาค 20 คะแนน

รวม 100 คะแนน