Preparatory Chinese

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการอ่านและออกเสียงพินอิน องค์ประกอบของตัวอักษรจีน คำอวยพรอย่างง่ายและภาษาจีน

ที่ใช้ในชั้นเรียน หมวดหมู่ของคำศัพท์ภาษาจีน การนับจำนวน 1-100 เป็นภาษาจีน