141401 นโยบายเศรษฐกิจและสังคมกับการพัฒนาท้องถิ่น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ระบบสังคม นโยบายเศรษฐกิจและสังคม หลักการก าหนดนโยบาย แนวทางการจัดทำนโยบายเศรษฐกิจและสังคม กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย การวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจและ สังคม แนวคิดและอุดมการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ผลการนำนโยบายเศรษฐกิจและสังคมมาใช้ใน การพัฒนาท้องถิ่น