ผู้สอน
ณัฏฐิมา มากชู
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 14 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

141401 นโยบายเศรษฐกิจและสังคมกับการพัฒนาท้องถิ่น


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19208

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา


คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบสังคม นโยบายเศรษฐกิจและสังคม หลักการก าหนดนโยบาย แนวทางการจัดทำนโยบายเศรษฐกิจและสังคม กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย การวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจและ สังคม แนวคิดและอุดมการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ผลการนำนโยบายเศรษฐกิจและสังคมมาใช้ใน การพัฒนาท้องถิ่น