ชีววิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนที่เรียนรายวิชาชีววิทยา ว320244 ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องที่ 1 

ครูผู้สอน นางเทียมจันทร์ คนหาญ