เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การบริหารนโยบายสาธารณะ 2559

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชาการบริหารนโยบายสาธารณะ เปิดการเรียนการสอนสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปี 2559 ระดับสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา