การบริหารนโยบายสาธารณะ 2559

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาการบริหารนโยบายสาธารณะ เปิดการเรียนการสอนสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปี 2559 ระดับสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา