ผู้สอน
นาย ธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

บธ.0116(คธ.1/57_เมือง) โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(2/2558)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19218

สถานศึกษา

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินโครงการด้านธุรกิจ ชุมชน หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนำความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ โดยฝึกการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสาร มคอ.3
เอกสารประกอบการเรียน