เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

บธ.0116(คธ.1/57_เมือง) โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(2/2558)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินโครงการด้านธุรกิจ ชุมชน หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนำความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ โดยฝึกการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสาร มคอ.3
เอกสารประกอบการเรียน