ผู้สอน
กิติพงศ์ โกวิทวณิชชา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

4204-2007 เทคโนโลยีสำหรับการบริหารจัดการความรู้


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19219

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี


คำอธิบายชั้นเรียน

18-4204-2007 เทคโนโลยีสำหรับการบริหารจัดการความรู้  3(2-2-5)

                     (Technology for Knowledge Management)

สมรรถนะรายวิชา 

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎีของการจัดการความรู้ ตลอดจนคุณลักษณะและประเภทของความรู้
  2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้ 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์ประกอบและขั้นตอนในการจัดการความรู้กระบวนการจัดการความรู้  การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับการจัดการความรู้