54-3 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (อาทิตย์บ่าย 1922)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

พื้นฐานการเขียนโปรแกรม