เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา ดนตรี ชั้นป.1 นางสาววิชุดา ทุมดี 58250100626

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชุดา ทุมดี

โรงเรียนบ้านนาดี คุรุราษฎร์บำรุง

ศึกษาการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่สามารถก่อกำเนิดเสียงที่แตกต่าง พร้อมทั้งบอกลักษณะของเสียงดัง - เบา ความช้า - เร็วของจังหวะ สามารถท่อง บทกลอน ร้องเพลง รวมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีอย่างสนุกสนาน โดยการเล่าถึงบทเพลงและระบุดนตรีในท้องถิ่นเพื่อมาปรับใช้ในชีวิติประจำวัน

โดยการใช้กระบวนการถ่ายทอดความรู้ กระบวนการคิด การฝึกทักษะความชำนาญ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของดนตรีที่ถือเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติและเห็นคุณค่าของดนตรีท้องถิ่น

สอนโดยคุณครูวิชุดา ทุมดี