คณิตศาสตร์ นายเรศวร หล้าสุพรหม

เรศวร หล้าสุพรหม

โรงเรียนเทศบาล 1โพศรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา255