ท 16101 ภาษาไทย ครู นายธนิต วิชิต

นายธนิต วิชิต

โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา ภาษาไทย รหัส ท16101 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ครูผู้สอน นายธนิต วิชิต