ภาษาอังกฤษ ป.3

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอน วิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นป.3 เพื่อเสริมทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ