เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาอังกฤษ ป.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ณัชชา นวลลม

โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา

ห้องเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอน วิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นป.3 เพื่อเสริมทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ