วิชาสังคมศึกษาป.5 น.ส.สิริกมล สีหา

สิริกมล สีหา

โรงเรียนบ้านห้วยแคน

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้สร้างขึ้นประกอบการเรียนการสอนป.บัณฑิต หมู่6 255