home423103 การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) กลุ่ม 904
personperson_add
423103 การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) กลุ่ม 904

ผู้สอน
Assoc.Prof.Dr. Montree Yamkasikorn
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
423103 การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) กลุ่ม 904

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1923

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เป็นทักษะการคิดขั้นสูง ที่เป็นทักษะที่จำเป็นและสำคัญ อันเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่คนยุคใหม่จำเป็นต้องฝึกฝนและเรียนรู้

 

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)