เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาพัฒนาตนเองชุมชนสังคม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ห้อเรียนนี้เป็นห้องเรียนระดับ ม.ต้น จำนวน 39 คน วิชาพัฒนาตนเองชุมชน สังคม ครูประจำกลุ่ม นางสาวปณัฐตา วิลาวัลย์บุปผา