วิชาพัฒนาตนเองชุมชนสังคม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้อเรียนนี้เป็นห้องเรียนระดับ ม.ต้น จำนวน 39 คน วิชาพัฒนาตนเองชุมชน สังคม ครูประจำกลุ่ม นางสาวปณัฐตา วิลาวัลย์บุปผา