เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เค้กและการแต่งหน้าเค้ก (นางสาวปวีณา เอี่ยมวิจารณ์)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปวีณา เอี่ยมวิจารณ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

วิชา เค้กและการแต่งหน้าเค้ก

ผู้สอน นางสาวปวีณา เอี่ยมวิจารณ์

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกใชวัตถุดิบและการเก็บรักษา การเลือกใชเครื่องมืออุปกรณ หลักการและเทคนิคการผลิตเคก การผลิตเคกชนิดตางๆ ชนิดของวัสดุที่ใชตกแตง หลักการเทคนิคการแตงหนาเคก ออกแบบและแต่งหนาเคกแบบตางๆ การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษาการคิดตนทุนและการจัดจําหนาย