เค้กและการแต่งหน้าเค้ก (นางสาวปวีณา เอี่ยมวิจารณ์)

ปวีณา เอี่ยมวิจารณ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา เค้กและการแต่งหน้าเค้ก

ผู้สอน นางสาวปวีณา เอี่ยมวิจารณ์

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกใชวัตถุดิบและการเก็บรักษา การเลือกใชเครื่องมืออุปกรณ หลักการและเทคนิคการผลิตเคก การผลิตเคกชนิดตางๆ ชนิดของวัสดุที่ใชตกแตง หลักการเทคนิคการแตงหนาเคก ออกแบบและแต่งหนาเคกแบบตางๆ การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษาการคิดตนทุนและการจัดจําหนาย