เค้กและการแต่งหน้าเค้ก (นางสาวปวีณา เอี่ยมวิจารณ์)
ผู้สอน

ปวีณา เอี่ยมวิจารณ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เค้กและการแต่งหน้าเค้ก (นางสาวปวีณา เอี่ยมวิจารณ์)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19234

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา เค้กและการแต่งหน้าเค้ก

ผู้สอน นางสาวปวีณา เอี่ยมวิจารณ์

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกใชวัตถุดิบและการเก็บรักษา การเลือกใชเครื่องมืออุปกรณ หลักการและเทคนิคการผลิตเคก การผลิตเคกชนิดตางๆ ชนิดของวัสดุที่ใชตกแตง หลักการเทคนิคการแตงหนาเคก ออกแบบและแต่งหนาเคกแบบตางๆ การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษาการคิดตนทุนและการจัดจําหนายClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.