ปฐมวัย สอนโดย นางสาววันวิสา นันทไสย์

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้สอนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2559 มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สอนโดย นางสาววันวิสา นันทไสย์ โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา