ปฐมวัย สอนโดย นางสาววันวิสา นันทไสย์

วันวิสา นันทไสย์

โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้สอนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2559 มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สอนโดย นางสาววันวิสา นันทไสย์ โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา