การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศรีสุดา ทาทอง

ชุมชนภูเรือ

ชั้นเรียนนี้เป็นชั้นเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3/2 โรงเรียนชุมชนภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย