การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ศรีสุดา ทาทอง

ชุมชนภูเรือ

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นชั้นเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3/2 โรงเรียนชุมชนภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย