เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

423103 การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) กลุ่ม 2201

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เป็นทักษะการคิดขั้นสูง ที่เป็นทักษะที่จำเป็นและสำคัญ อันเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่คนยุคใหม่จำเป็นต้องฝึกฝนและเรียนรู้