FE501 ชีวิตกับการศึกษา (ปริญญาโท)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

FE501 ชีวิตกับการศึกษา    จำนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต

เป็นวิชาพื้นฐานของการศึกษา ระดับปริญญาโท (กศ.ม.)

(เป็นวิชาบังคับ)