เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

FE501 ชีวิตกับการศึกษา (ปริญญาโท)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

FE501 ชีวิตกับการศึกษา    จำนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต

เป็นวิชาพื้นฐานของการศึกษา ระดับปริญญาโท (กศ.ม.)

(เป็นวิชาบังคับ)