FE501 ชีวิตกับการศึกษา (ปริญญาโท)


ผู้สอน
พิศมัย รัตนา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
FE501 ชีวิตกับการศึกษา (ปริญญาโท)

Class ID
1926

สถานศึกษา
??????????????????????????
คำอธิบายวิชา

FE501 ชีวิตกับการศึกษา    จำนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต

เป็นวิชาพื้นฐานของการศึกษา ระดับปริญญาโท (กศ.ม.)

(เป็นวิชาบังคับ)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)