homeFE501 ชีวิตกับการศึกษา (ปริญญาโท)
personperson_add
FE501 ชีวิตกับการศึกษา (ปริญญาโท)

ผู้สอน
พิศมัย รัตนา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
FE501 ชีวิตกับการศึกษา (ปริญญาโท)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1926

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

FE501 ชีวิตกับการศึกษา    จำนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต

เป็นวิชาพื้นฐานของการศึกษา ระดับปริญญาโท (กศ.ม.)

(เป็นวิชาบังคับ)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)