วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ป.1

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนเข้าใจการทำงานของเครื่องเครื่องใช้ในการทำความสะอาด