คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (3001-2001)

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนออนไลน์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่่อทดลองใช้การจัดการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ (Flipped Classroom)

2. เพื่่อต้องการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ที่มุ่งหวัง