เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (3001-2001)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนออนไลน์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่่อทดลองใช้การจัดการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ (Flipped Classroom)

2. เพื่่อต้องการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ที่มุ่งหวัง