58-3 4944901 การเตรียมฝึกประสบการณ์ - การออกสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมฯ

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อเตรียมให้ นศ.เป็นบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ ที่พึงประสงค์