ม1ห้อง1 สำเนา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถเข้าชั้นเรียนเพื่อศึกษาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือเวลาเรียนในชั่วโมง

มีเนื้อหาในชั้นเรียนออนไลน์ดังนี้

หน่วยการเรียนที่ 1คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2เทคโนโลยีสารสนเทศ