เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง33244 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

               ศึกษาการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์  ฮาร์ดแวร์   การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์   องค์ประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์  ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์  เช่น  ซีพียู  เมนบอร์ด  แรม  การ์ดจอ  การ์ดเสียง  เคส  เพาเวอร์ซัพพลาย  ฮาร์ดดิสก์  ซีดี/ดีวีดี รอม  เป็นต้น  ขั้นตอนการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี  การตรวจหาอาการเสียของเครื่องคอมพิวเตอร์  การดูแลรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ  การติดตั้งโปรแกรมต่างๆ  การติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

                โดยใช้ทักษะทางคอมพิวเตอร์  การประกอบและการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์  การติดตั้งระบบปฏิบัติการ  การติดตั้งโปรแกรมต่างๆ  การติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์    และการอภิปราย  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้  ความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  สามารถในการตัดสินใจ

                เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม

 

ผลการเรียนรู้

  1. นักเรียนสามารถอธิบายการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ได้
  2. นักเรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ได้
  3. นักเรียนสามารถอธิบายส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
  4. นักเรียนสามารถ ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ได้
  5. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกวิธี
  6. นักเรียนสามารถตรวจหาอาการเสียของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
  7. นักเรียนสามารถดูแลรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ
  8. นักเรียนสามารถติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้
  9. นักเรียนสามารถติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างง่ายได้
  10. นักเรียนเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม