วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่3

เบญจภรณ์ มโนสัมฤทธิ์

โรงเรียนบ้านโสกหมู

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง Family and friends

เน้นถึงการเรียนรู้คำคุณศัพท์บอกลักษณะภายนอกของบุคคล จำนวนนับ 30-100 รวมถึงการใช้ในการถามและตอบเกี่ยวกับลักษณะภายนอกของบุคคล การถามและตอบเกี่ยวกับอายุของบุคคล เป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน