homeง30244 การสร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเอง
person
ง30244 การสร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเอง

ผู้สอน
นาย นุสรณ์ อ่อนทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ง30244 การสร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเอง

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1929

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

               ศึกษาความรู้เบื้องต้นในการพัฒนาเว็บไซต์ คำจำกัดความที่สำคัญ หลักการการออกแบบเว็บไซต์ ขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์ การออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์ หลักการใช้รูปภาพในการตกแต่งเว็บไซต์ การใช้โปรแกรมช่วยสร้างเว็บไซต์ การใช้พื้นที่ทำงานและเครื่องมือต่างๆ และการกำหนดค่าเริ่มต้นของโปรแกรม การจัดการเว็บไซต์ การกำหนดลักษณะเว็บเพจ การออกแบบเว็บเพจด้วยตาราง การจัดการกับข้อความ การจัดการกับรูปภาพ การเชื่อมโยงเว็บเพจ โครงงานการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การนำเสนอเว็บไซต์ในระบบอินเตอร์เน็ต

                เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถพัฒนาเว็บไซต์เกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนสนใจโดยจัดทำในลักษณะของโครงงาน และนำเสนอในระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนมีทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีในการใช้งานคอมพิวเตอร์

 

ผลการเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนในการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ได้

2. นักเรียนสามารถสร้างผังโครงสร้างของเว็บไซต์ (Flow Chart) ที่นักเรียนต้องการจัดทำได้

3. นักเรียนสามารถออกแบบโครงร่างของหน้าเว็บไซต์ตามโครงสร้างได้

4. นักเรียนอธิบายส่วนประกอบของโปรแกรมช่วยสร้างเว็บไซต์ได้

5. นักเรียนบอกหน้าที่ของไอคอนตามแถบเครื่องมือและแถบคุณสมบัติได้

6. นักเรียนอธิบายคำสั่งในแถบเมนูได้

7. นักเรียนสามารถเปิดโปรแกรมและปิดโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง

8. นักเรียนสามารถสร้างพื้นที่ทำงานใหม่ได้และเปิดไฟล์ที่เก็บไว้ได้อย่างถูกต้อง

9. นักเรียนสามารถจัดเก็บเอกสารเว็บได้

10. นักเรียนใช้ชื่อและนามสกุลในการจัดเก็บเอกสารได้อย่างถูกต้อง

11. นักเรียนสามารถสร้างSite ที่เก็บเว็บไซต์ได้ 

12. นักเรียนกำหนด Site การเริ่มต้นทำงานได้อย่างถูกต้อง 

13. นักเรียนสามารถกำหนดชื่อเอกสารเว็บ (Title) ลักษณะพื้น สีพื้นของเอกสารเว็บ สีตัวอักษร สีจุด Link  ลักษณะต่างๆ และนำภาพมาเป็นพื้นของเอกสารเว็บได้

14. นักเรียนสามารถแทรกตารางและกำหนดคุณลักษณะของตารางเพื่อใช้ในการวางรูปแบบเว็บไซต์ได้

15. นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนและแก้ไขตารางได้อย่างถูกต้อง

16. นักเรียนสามารถพิมพ์ข้อความและกำหนดคุณลักษณะของตัวอักษรเพื่อใช้ในเว็บไซต์ได้

17. นักเรียนสามารถแทรกรูปภาพและกำหนดคุณลักษณะของแทรกรูปภาพเพื่อใช้ตกแต่งในเว็บไซต์ได้

18. นักเรียนสามารถกำหนด Link หน้าเว็บไซต์ ได้อย่างถูกต้อง และกำหนดคุณลักษณะของการ Link หน้าเว็บไซต์ เพื่อใช้ในเว็บไซต์ได้

19. นักเรียนบอกขั้นตอนการทำโครงงานได้

20. นักเรียนสามารถบอกวัตถุประสงค์ ประโยชน์และขอบเขตของการจัดทำโครงงานได้

21. นักเรียนสามารถบอกทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ได้

22. นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนและวิธีการดำเนินการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ได้

23.นักเรียนสามารถออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมได้

24. นักเรียนสามารถสรุปและอภิปรายผลการจัดทำโครงงานได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)