เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง30244 การสร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเอง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

               ศึกษาความรู้เบื้องต้นในการพัฒนาเว็บไซต์ คำจำกัดความที่สำคัญ หลักการการออกแบบเว็บไซต์ ขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์ การออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์ หลักการใช้รูปภาพในการตกแต่งเว็บไซต์ การใช้โปรแกรมช่วยสร้างเว็บไซต์ การใช้พื้นที่ทำงานและเครื่องมือต่างๆ และการกำหนดค่าเริ่มต้นของโปรแกรม การจัดการเว็บไซต์ การกำหนดลักษณะเว็บเพจ การออกแบบเว็บเพจด้วยตาราง การจัดการกับข้อความ การจัดการกับรูปภาพ การเชื่อมโยงเว็บเพจ โครงงานการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การนำเสนอเว็บไซต์ในระบบอินเตอร์เน็ต

                เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถพัฒนาเว็บไซต์เกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนสนใจโดยจัดทำในลักษณะของโครงงาน และนำเสนอในระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนมีทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีในการใช้งานคอมพิวเตอร์

 

ผลการเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนในการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ได้

2. นักเรียนสามารถสร้างผังโครงสร้างของเว็บไซต์ (Flow Chart) ที่นักเรียนต้องการจัดทำได้

3. นักเรียนสามารถออกแบบโครงร่างของหน้าเว็บไซต์ตามโครงสร้างได้

4. นักเรียนอธิบายส่วนประกอบของโปรแกรมช่วยสร้างเว็บไซต์ได้

5. นักเรียนบอกหน้าที่ของไอคอนตามแถบเครื่องมือและแถบคุณสมบัติได้

6. นักเรียนอธิบายคำสั่งในแถบเมนูได้

7. นักเรียนสามารถเปิดโปรแกรมและปิดโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง

8. นักเรียนสามารถสร้างพื้นที่ทำงานใหม่ได้และเปิดไฟล์ที่เก็บไว้ได้อย่างถูกต้อง

9. นักเรียนสามารถจัดเก็บเอกสารเว็บได้

10. นักเรียนใช้ชื่อและนามสกุลในการจัดเก็บเอกสารได้อย่างถูกต้อง

11. นักเรียนสามารถสร้างSite ที่เก็บเว็บไซต์ได้ 

12. นักเรียนกำหนด Site การเริ่มต้นทำงานได้อย่างถูกต้อง 

13. นักเรียนสามารถกำหนดชื่อเอกสารเว็บ (Title) ลักษณะพื้น สีพื้นของเอกสารเว็บ สีตัวอักษร สีจุด Link  ลักษณะต่างๆ และนำภาพมาเป็นพื้นของเอกสารเว็บได้

14. นักเรียนสามารถแทรกตารางและกำหนดคุณลักษณะของตารางเพื่อใช้ในการวางรูปแบบเว็บไซต์ได้

15. นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนและแก้ไขตารางได้อย่างถูกต้อง

16. นักเรียนสามารถพิมพ์ข้อความและกำหนดคุณลักษณะของตัวอักษรเพื่อใช้ในเว็บไซต์ได้

17. นักเรียนสามารถแทรกรูปภาพและกำหนดคุณลักษณะของแทรกรูปภาพเพื่อใช้ตกแต่งในเว็บไซต์ได้

18. นักเรียนสามารถกำหนด Link หน้าเว็บไซต์ ได้อย่างถูกต้อง และกำหนดคุณลักษณะของการ Link หน้าเว็บไซต์ เพื่อใช้ในเว็บไซต์ได้

19. นักเรียนบอกขั้นตอนการทำโครงงานได้

20. นักเรียนสามารถบอกวัตถุประสงค์ ประโยชน์และขอบเขตของการจัดทำโครงงานได้

21. นักเรียนสามารถบอกทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ได้

22. นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนและวิธีการดำเนินการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ได้

23.นักเรียนสามารถออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมได้

24. นักเรียนสามารถสรุปและอภิปรายผลการจัดทำโครงงานได้