วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี 2

เก็จณภัทร์ กองพิธี

วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2