ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง