ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Rapeeporn Laorjit

โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง