เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์ (EBE : English Bilingual Education) ประถมศึกษาปีที่ 5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พีร์เตชิน สินธุวาปี

โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์

The English Bilingual Education (EBE)เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาแบบ 2 ภาษาในโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นับว่าเป็นการจัดการศึกษาแนวหนึ่งที่เพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ควบคู่กับการเรียนเนื้อหาของสาระวิชาอื่น ๆ คือ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และศิลปะ ในแผนจัดการเรียนรู้ฉบับนี้จะประกอบด้วยแผนการสอนและสื่อการสอน ซึ่งจะช่วยให้ครูจัดการเรียนการสอนโครงการ EBE ได้อย่างมีประสิทธิภาพ