พย. 1317 วิชาการพยาบาลบุคคล ที่มีปัญหาสุขภาพ 3

ทองสวย สีทานนท์

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิดและหลักการการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานทฤษฎีการดูแลด้วยความเอื้ออาทรแก่บุคคลทุกช่วงวัยของชีวิต ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของการหายใจ เลือดและส่วนประกอบของเลือด  การไหลเวียนเลือดและน้ำเหลือง  สมองและไขสันหลัง และภาวะล้มเหลวหลายระบบ ในภาวะเฉียบพลัน  วิกฤต  และเรื้อรัง  ใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ  โดยคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน เลือกใช้ทรัพยากร  เทคโนโลยีและผลการวิจัยที่เหมาะสม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง