เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พย. 1317 วิชาการพยาบาลบุคคล ที่มีปัญหาสุขภาพ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ดร. ทองสวย สีทานนท์

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

ศึกษาแนวคิดและหลักการการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานทฤษฎีการดูแลด้วยความเอื้ออาทรแก่บุคคลทุกช่วงวัยของชีวิต ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของการหายใจ เลือดและส่วนประกอบของเลือด  การไหลเวียนเลือดและน้ำเหลือง  สมองและไขสันหลัง และภาวะล้มเหลวหลายระบบ ในภาวะเฉียบพลัน  วิกฤต  และเรื้อรัง  ใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ  โดยคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน เลือกใช้ทรัพยากร  เทคโนโลยีและผลการวิจัยที่เหมาะสม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง