พย. 1317 วิชาการพยาบาลบุคคล ที่มีปัญหาสุขภาพ 3


ผู้สอน
ดร. ทองสวย สีทานนท์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
พย. 1317 วิชาการพยาบาลบุคคล ที่มีปัญหาสุขภาพ 3

รหัสวิชา
193

สถานศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

คำอธิบายวิชา

ศึกษาแนวคิดและหลักการการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานทฤษฎีการดูแลด้วยความเอื้ออาทรแก่บุคคลทุกช่วงวัยของชีวิต ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของการหายใจ เลือดและส่วนประกอบของเลือด  การไหลเวียนเลือดและน้ำเหลือง  สมองและไขสันหลัง และภาวะล้มเหลวหลายระบบ ในภาวะเฉียบพลัน  วิกฤต  และเรื้อรัง  ใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ  โดยคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน เลือกใช้ทรัพยากร  เทคโนโลยีและผลการวิจัยที่เหมาะสม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books