ห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ป.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปวีณา เประกันยา

โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา

ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น ป.1