ห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ป.1

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น ป.1