ห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ป.1

ปวีณา เประกันยา

โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น ป.1